تصویر زشت و خجالت آور از صفحه آزاده نامداری + عکس

13:48 - 1400/01/09
نکته مورد توجه این است که هنگام اعلام رسمی فوت، تعداد دنبال شوندگان ایشان ۲۷۶ نفر بوده و امروز همزمان با مسدود شدن صفحه، تعداد دنبال شوندگان ۲۶۹ نفر است که مشخص نیست چه کسی ۷ نفر را حذف نموده است؟!

نکته مورد توجه این است که هنگام اعلام رسمی فوت، تعداد دنبال شوندگان ایشان ۲۷۶ نفر بوده و امروز همزمان با مسدود شدن صفحه، تعداد دنبال شوندگان ۲۶۹ نفر است که مشخص نیست چه کسی ۷ نفر را حذف نموده است؟!

تصویر زشت و خجالت آور از صفحه آزاده نامداری + عکس5