خبر مهم بانک مرکزی درباره نرخ سود

13:15 - 1399/12/16
بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود در بازار بین بانکی را در محدوده 18 درصد کنترل کند. بدین ترتیب افزایش نرخ سود تا اطلاع ثانوی منتفی است.

رئیس کل بانک مرکزی قصد دارد روند نرخ سود در بازار بین بانکی را تا سطح 18 درصد مدیریت کند. در حال حاضر نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده 19.7 درصد قرار دارد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که بانک مرکزی تصور می کند انتظارات تورمی به سمت تعدیل شدن در حرکت است.بنابراین بانک مرکزی قصد دارد سیاست افزایش نرخ سود را کنار بگذارد.

جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان بهمن نشان می دهد سرعت رشد پول کم شده و نقدینگی موجود تمایل به ماندگاری بالاتری در بانک ها دارد.

با توجه به کاهش قیمت حواله ارز در نیما به عنوان شاهد دوم بانک مرکزی تصمیم گرفته سیاست افزایش نرخ سود را دنبال نکند.

بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ سود در دالان 14 تا 22 درصد مدیریت می شود.این دالان در بازار بین بانکی طراحی شده و نرخ 14 درصدی برای سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی و نرخ 22 درصد برای استقراض بانک ها از این نهاد است.هدف از این کریدور تنظیم نرخ سود در سطح 18 درصد است.

با توجه به اینکه نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده 19.7 قرار دارد رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای نیمه دوم امروز خبر داد هدف بانک مرکزی برمبنای قرار دادن نرخ سودحول میانگین دالان نرخ سود است.

بدین ترتیب نرخ سود هدف 18 درصد است و بانک مرکزی تصور می کند با این نرخ به تورم 22 درصد می رسد.

در اقتصادهای پیشرفته سیاست کنترل نرخ تورم از مسیر مدیریت قیمت پول تعقیب می شود با توجه به اینکه نرخ سود قیمت پول است برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد این نرخ بالا می رود و در صورت نیاز به افزایش نرخ تورم معکوس عمل می شود. در واقع رابطه نرخ سود و نرخ تورم معکوس است.

بانک مرکزی ایران از امسال تلاش کرده در کنار مدیریت مقدار پول که به نقدینگی معروف است قیمت پول را نیز کنترل کند. تا نرخ تورم را به سطح 22 درصد بکشاند.