این عکس جگر مردم رو سوزاند و اشکشان را درآورد!

23:26 - 1400/11/27
متن و عکسی که به تازگی در شبکه ه ای اجتماعی منتشر و پخش شده است که با واکنش جدی مردم رو به رو شده است.

متن و عکسی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر و پخش شده است که با واکنش جدی مردم رو به رو شده است در این متن آمده است : فروشگاه های بزرگ پر شده اند از کیسه برنج های یک کیلوگرمی ایرانی !این یعنی فروشنده هم اندازه فقیرتر و بدبخت تر شدن طبقه متوسط را فهمیده است. از ۲۰ کیلوگرمی و ۱۰ کیلوگرمی میرسیم به یک کیلویی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by(@majaleh_roz)