فال تاروت روزانه | فال تاروت امروز | فال تاروت آنلاین

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی

12:49 - 1402/01/02
فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین 1402 را در ادامه مطلب بخوانید.

پاتوق آنلاین: این فال با استفاده از کارت های کبیر تاروت و برای زمانی که شما نیاز به یک پاسخ کوتاه بله یا خیر دارید، انجام می شود. تاروت کبیر شامل ۲۲ کارت اصلی است که هر کارت دارای دو وضعیت عادی و معکوس می باشد. در فال تاروت کبیر، شما باید ۷ کارت را انتخاب کنید که هرکدام از آنها مربوط به دوره و شرایط خاصی از نیت شماست. و نهایتا با توجه به وضعیت و موقعیت قرار گرفتن کارت ها در کنار هم، نتیجه نهایی سوال شما نمایش داده خواهد شد.

فال تاروت بله خیر متولدین فروردین

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی5کارت شما:اعتدال توضیحات کارت: مدیریت صحیح - لیاقت و استادی کار را با هماهنگی دیگران پیش بردن به نقشه های خود جامه عمل پوشاندن تجزیه و تحلیل کردن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی20کارت شما:ارابه توضیحات کارت: پیروزی - آماده سازی برای تغییرات بزرگ - مسافرت دور بر هر نوع ضعفی غلبه کردن (از قبیل بیماری - مشکلات مالی - شهوات پست حیوانی یا هرنوع دشمنی) این کارت مخصوص کسانی است که به بزرگی می رسند قدرتهای جسمانی و فکری که به مقصد هدایت می شوند

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی11کارت شما:رستاخیز توضیحات کارت: نجات - رستگاری - رهایی تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی0کارت شما:درویش توضیحات کارت: آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق ملاقات با کسی در جهت راهنمایی لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی16کارت شما:عشاق توضیحات کارت: انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی یک تصمیم گیری مهم انتخاب مابین دو عشق یا دو راه کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی20کارت شما:چرخ اقبال توضیحات کارت: تغییرات موفقیت آمیز - چرخش غیرمنتظره اقبال تغییر سرنوشت در جهت مثبت - شرایط جدید ایجاد تغییر و تحول نمودن

بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

فال تاروت بله خیر متولدین اردیبهشت

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی6کارت شما:اعتدال - معکوس توضیحات کارت: نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن جدایی - ترکیبات ناموفق

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی16کارت شما:درویش توضیحات کارت: آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق ملاقات با کسی در جهت راهنمایی لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:پاپ اعظم - معکوس توضیحات کارت: نسبت به افکار تازه انعطاف داشتن غیر تشریفاتی نسبت به سنتهای جامعه بی اعتنا بودن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی2کارت شما:به دار آویخته توضیحات کارت: تحمل مشکلات - تسلیم و رضا - محرومیت - ایثار و رضایت توقفی در زندگی شخص - تصمیمات وارونه و نادرست

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی12کارت شما:سلطان توضیحات کارت: رهبری - فعالیت فکری - اقتدار - به استقلال عمل رسیدن - حمایت پدرانه - اختیارات نتایج عمل - میوه های زحمت قدرت مبارزه گر

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی13کارت شما:کائنات - معکوس توضیحات کارت: ترس از تغییر وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل ایستایی و سکون

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی7کارت شما:پاپ بانو - معکوس توضیحات کارت: غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی خوش باوری - درک نکردن حقایق

شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

فال تاروت بله خیر متولدین خرداد

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی18کارت شما:سلطان بانو توضیحات کارت: ثروت مادی - ازدواج - به ثمر رساندن استعدادها رونق و باروری برای والدین، هنرمندان یا اشخاصی که در زمینه های خلاق فعالیت می کنند

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی15کارت شما:درویش - معکوس توضیحات کارت: بی خردی - ناپختگی خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی14کارت شما:پاپ اعظم توضیحات کارت: اضطراب و کشمکش های درونی - نیاز به مطابقت با جامعه لزوم تاییدات جامعه، وابستگی به سنتها ترس و نگرانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی19کارت شما:ستاره توضیحات کارت: آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید بینش - الهام - سلامتی استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی20کارت شما:ارابه - معکوس توضیحات کارت: احتمال بیماری - دردسر و نزاع بیقراری و اشتیاق به تغییر پیروزی غیر اخلاقی - خواسته های غیر اخلاقی - انتقام و کینه جویی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:انتقال - معکوس توضیحات کارت: مصیبت - انقلاب - شورش یک دوره رکود و کسادی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

فال تاروت بله خیر متولدین تیر

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی15کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی10کارت شما:استقامت - معکوس توضیحات کارت: سوءاستفاده از قدرت ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی تحت تسلط نیروی نفسانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:سلطان - معکوس توضیحات کارت: از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن کنترل را از دست دادن فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی19کارت شما:به دار آویخته توضیحات کارت: تحمل مشکلات - تسلیم و رضا - محرومیت - ایثار و رضایت توقفی در زندگی شخص - تصمیمات وارونه و نادرست

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی7کارت شما:پاپ بانو - معکوس توضیحات کارت: غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی خوش باوری - درک نکردن حقایق

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی20کارت شما:دیو - معکوس توضیحات کارت: شروع یک درک معنوی برطرف کردن زنجیرهای اسارت مادی قادر به تصمیم گیری نبودن - ضعف و ناتوانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی15کارت شما:برج توضیحات کارت: فرو ریختگی - سقوط - اتفاق غیر منتظره کسب بینش ناگهانی - غافلگیر شدن تغییر ناخواسته روش زندگی - ضربه ناگهانی

شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

فال تاروت بله خیر متولدین مرداد

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی6کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی5کارت شما:برج توضیحات کارت: فرو ریختگی - سقوط - اتفاق غیر منتظره کسب بینش ناگهانی - غافلگیر شدن تغییر ناخواسته روش زندگی - ضربه ناگهانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:درویش - معکوس توضیحات کارت: بی خردی - ناپختگی خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی11کارت شما:به دار آویخته - معکوس توضیحات کارت: کوشش بیهوده - پیش نگری غلط - ماده گرایی مبارزه با نیروهای معنوی - خودبینی و تکبر

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی3کارت شما:انتقال - معکوس توضیحات کارت: مصیبت - انقلاب - شورش یک دوره رکود و کسادی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:استقامت - معکوس توضیحات کارت: سوءاستفاده از قدرت ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی تحت تسلط نیروی نفسانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی12کارت شما:چرخ اقبال - معکوس توضیحات کارت: اقدامی که با شکست روبرو می شود - سرمایه گذاری بی حاصل پسرفت - شرایط جدید مستلزم شهامت است آنچه کاشته ای درو خواهی کرد

خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است

فال تاروت بله خیر متولدین شهریور

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی18کارت شما:استقامت توضیحات کارت: خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند عشقی که بر تنفر پیروز می گردد شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی20کارت شما:رستاخیز توضیحات کارت: نجات - رستگاری - رهایی تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی15کارت شما:برج - معکوس توضیحات کارت: ظلم و ستم - اتهامات دروغ بازیافتن آزادی جسم یا جان به قیمت سنگین

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی8کارت شما:ابله - معکوس توضیحات کارت: جهالت - سرگردانی - اسراف ندانم کاری - بی قیدی انتخاب و پیشنهاد نادرست

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:ماه - معکوس توضیحات کارت: ریسک نکنید بهتر است بی ثباتی - وضعیت بحرانی - ناپایداری

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی7کارت شما:سلطان بانو - معکوس توضیحات کارت: ضرر و زیان مالی - فقر مسائل روانی احتمال دارد ایجاد بی ثباتی نماید احتمال ویرانی یا تنگنا بوسیله عواملی نظیر اختلاف و غیره اسراف و عیاشی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی8کارت شما:کیمیاگر - معکوس توضیحات کارت: اراده ناپایدار - بی تصمیمی - بی لیاقتی استفاده از قدرت برای مقاصد مخرب - بیماری روانی

خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است

فال تاروت بله خیر متولدین مهر

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی14کارت شما:استقامت توضیحات کارت: خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند عشقی که بر تنفر پیروز می گردد شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:سلطان - معکوس توضیحات کارت: از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن کنترل را از دست دادن فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:رستاخیز توضیحات کارت: نجات - رستگاری - رهایی تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی16کارت شما:عشاق توضیحات کارت: انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی یک تصمیم گیری مهم انتخاب مابین دو عشق یا دو راه کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی3کارت شما:دیو - معکوس توضیحات کارت: شروع یک درک معنوی برطرف کردن زنجیرهای اسارت مادی قادر به تصمیم گیری نبودن - ضعف و ناتوانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:سلطان بانو توضیحات کارت: ثروت مادی - ازدواج - به ثمر رساندن استعدادها رونق و باروری برای والدین، هنرمندان یا اشخاصی که در زمینه های خلاق فعالیت می کنند

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی3کارت شما:برج - معکوس توضیحات کارت: ظلم و ستم - اتهامات دروغ بازیافتن آزادی جسم یا جان به قیمت سنگین

بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

فال تاروت بله خیر متولدین آبان

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی17کارت شما:درویش - معکوس توضیحات کارت: بی خردی - ناپختگی خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:عشاق توضیحات کارت: انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی یک تصمیم گیری مهم انتخاب مابین دو عشق یا دو راه کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی10کارت شما:ارابه توضیحات کارت: پیروزی - آماده سازی برای تغییرات بزرگ - مسافرت دور بر هر نوع ضعفی غلبه کردن (از قبیل بیماری - مشکلات مالی - شهوات پست حیوانی یا هرنوع دشمنی) این کارت مخصوص کسانی است که به بزرگی می رسند قدرتهای جسمانی و فکری که به مقصد هدایت می شوند

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:ابله توضیحات کارت: یک پیشنهاد تازه - انگیزه - نیروی زندگی آرزومند است هدف بزرگی را به انجام رساند می بایست مراقب باشد تا انتخاب صحیحی نماید

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی15کارت شما:انتقال توضیحات کارت: تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی6کارت شما:سلطان - معکوس توضیحات کارت: از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن کنترل را از دست دادن فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

فال تاروت بله خیر متولدین آذر

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:پاپ اعظم توضیحات کارت: اضطراب و کشمکش های درونی - نیاز به مطابقت با جامعه لزوم تاییدات جامعه، وابستگی به سنتها ترس و نگرانی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی15کارت شما:استقامت توضیحات کارت: خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند عشقی که بر تنفر پیروز می گردد شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:کائنات - معکوس توضیحات کارت: ترس از تغییر وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل ایستایی و سکون

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی12کارت شما:کیمیاگر - معکوس توضیحات کارت: اراده ناپایدار - بی تصمیمی - بی لیاقتی استفاده از قدرت برای مقاصد مخرب - بیماری روانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی14کارت شما:چرخ اقبال - معکوس توضیحات کارت: اقدامی که با شکست روبرو می شود - سرمایه گذاری بی حاصل پسرفت - شرایط جدید مستلزم شهامت است آنچه کاشته ای درو خواهی کرد

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی2کارت شما:ارابه - معکوس توضیحات کارت: احتمال بیماری - دردسر و نزاع بیقراری و اشتیاق به تغییر پیروزی غیر اخلاقی - خواسته های غیر اخلاقی - انتقام و کینه جویی

شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

فال تاروت بله خیر متولدین دی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی14کارت شما:کیمیاگر - معکوس توضیحات کارت: اراده ناپایدار - بی تصمیمی - بی لیاقتی استفاده از قدرت برای مقاصد مخرب - بیماری روانی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی13کارت شما:ماه توضیحات کارت: کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی3کارت شما:رستاخیز - معکوس توضیحات کارت: برای رسیدن به خوشبختی با شکست روبرو شدن طلاق - جدایی - ضرر و زیان مالی ترس از مرگ - ضعف - بیداری از خواب و خیال

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی7کارت شما:عدالت - معکوس توضیحات کارت: مشکلات قانونی - بی عدالتی از سخت گیری بیش از اندازه دوری کنید از قضاوتهای عجولانه و بیرحمانه بپرهیزید

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی19کارت شما:استقامت - معکوس توضیحات کارت: سوءاستفاده از قدرت ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی تحت تسلط نیروی نفسانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی17کارت شما:سلطان - معکوس توضیحات کارت: از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن کنترل را از دست دادن فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی5کارت شما:درویش توضیحات کارت: آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق ملاقات با کسی در جهت راهنمایی لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است

فال تاروت بله خیر متولدین بهمن

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی5کارت شما:رستاخیز توضیحات کارت: نجات - رستگاری - رهایی تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:دیو توضیحات کارت: دارای حس جاه طلبی و شهرت موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی11کارت شما:ارابه - معکوس توضیحات کارت: احتمال بیماری - دردسر و نزاع بیقراری و اشتیاق به تغییر پیروزی غیر اخلاقی - خواسته های غیر اخلاقی - انتقام و کینه جویی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی2کارت شما:برج توضیحات کارت: فرو ریختگی - سقوط - اتفاق غیر منتظره کسب بینش ناگهانی - غافلگیر شدن تغییر ناخواسته روش زندگی - ضربه ناگهانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:درویش - معکوس توضیحات کارت: بی خردی - ناپختگی خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی20کارت شما:ابله - معکوس توضیحات کارت: جهالت - سرگردانی - اسراف ندانم کاری - بی قیدی انتخاب و پیشنهاد نادرست

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی11کارت شما:چرخ اقبال توضیحات کارت: تغییرات موفقیت آمیز - چرخش غیرمنتظره اقبال تغییر سرنوشت در جهت مثبت - شرایط جدید ایجاد تغییر و تحول نمودن

بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

فال تاروت بله خیر متولدین اسفند

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی1کارت شما:سلطان - معکوس توضیحات کارت: از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن کنترل را از دست دادن فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:برج - معکوس توضیحات کارت: ظلم و ستم - اتهامات دروغ بازیافتن آزادی جسم یا جان به قیمت سنگین

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی18کارت شما:دیو توضیحات کارت: دارای حس جاه طلبی و شهرت موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی10کارت شما:اعتدال توضیحات کارت: مدیریت صحیح - لیاقت و استادی کار را با هماهنگی دیگران پیش بردن به نقشه های خود جامه عمل پوشاندن تجزیه و تحلیل کردن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی9کارت شما:به دار آویخته - معکوس توضیحات کارت: کوشش بیهوده - پیش نگری غلط - ماده گرایی مبارزه با نیروهای معنوی - خودبینی و تکبر

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی3کارت شما:ستاره توضیحات کارت: آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید بینش - الهام - سلامتی استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت بله یا خیر امروز چهارشنبه 2 فروردین / رسیدن به قدرت های دنیوی ، موفقیت مادی4کارت شما:استقامت - معکوس توضیحات کارت: سوءاستفاده از قدرت ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی تحت تسلط نیروی نفسانی

شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

در افسردگی غم به لایه‌های عمیق زندگی نفوذ کرده و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما به‌وجود می‌آورد. اگر احساس افسردگی دارید، حتما با کمک یک روانشناس متخصص مشکل را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن راهکار بگیرید. برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.