تعبیر خواب | تعبیر خواب ابن سیرین | تعبیرخواب یوسف

خواب دیدم "از کوه سقوط کردم" تعبیرش چی میشه؟ | بیا اینجا تا تعبیرش رو بهت بگم

13:04 - 1401/11/11
معنی سقوط از کوه در خواب های ما چیست همگی در سایت پاتوق آنلاین امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.
تعبیر خواب سقوط از کوه

پاتوق آنلاین: تعبیر خواب از گذشته مرسوم بوده است. تعبیر خواب را معبران و اعمه انجام می دادند. تعبیر خواب در میان مردم محبوب است. تعبیر خواب ها نشان دهنده آینده و پیش گویی اتفاقات در پیش رو است. در ادامه با تعبیر خواب پاتوق آنلاین همراه شوید.

معنی سقوط از کوه در خواب های ما چیست همگی در سایت پاتوق آنلاین امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

منوچهر مطیعی

دیدن کوه در خواب اشاره به یک کار بزرگ دارد و یا یک شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس برای شما.

اگر در خواب دیدید که از کوهی بزرگ بالا می روید معنی خواب شما این است که کار بزرگی را شروع می کنید.

اگر در خواب دیدید آسان از کوه بالا می روید کار شما سهل و آسان می شود ولی اگر در خواب دیدید که به سختی از کوه بالا می روید اشاره به سختی کار شما دارد.

اگر در خواب خود را روی قله کوه دیدید معنی خواب شما این است که به موفقیت می رسد و موفقیتی بالاترین حد توان شما است.

اگر در خواب دیدید که از کوهی پایین می آیید و اختیار پایین امدن دست خود شما نیست معنی خواب این است که موقعیت خود را از دست می دهید.

اگر شما را از روی کوه به پایین پرت کردند معنی خواب این است که شما عزل می شوید.

تعبیر خواب سقوط از کوه چیست

جابر مغربی می گوید که اگر در خواب دیدی که از کوه سقوط می کنی معنی خواب این است که به خواسته ات نمی رسی.

ابن سیرین هم معنی این خواب را نرسیدن به اهداف و خواسته ها می داند و همچنین دچار غم و اندوه شدن.

ابراهیم کرمانی هم معنی این خواب را ضرر و زیان مالی و بدنی می داند.

تعابیر دیگر دیدن کوه در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب کوه را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

اگر در خواب دیدید که در کوهی هستید و به غاری پناه بردید معنی خواب این است که امنیت پیدا می کنید و کار سخت و مجهول را انجام می دهید و رازی را کشف می کنید.

ابن سیرین

دیدن کوه در خواب مالی است که با مکر و حیله به دست می آید.

اگر در خواب دیدید که در کوهی پنهان شده اید و نمی توانید بیرون بیایید معنی خواب شما این است که شما را با مکر و حیله در کاری می اندازند و رهایی از این کار خیلی سخت است.

اگر در خواب ببینید بالای کوهی اذان می گویید و یا نماز می خوانید معنی خواب شما این است که کارش بالا می گیرد.

اگر در خواب دیدید که در دامنه کوهی افتاده اید معنی خواب شما این است که به شما غم می رسد.

آنلی بیتون

اگر در خواب خود را در حال بالا رفتن از کوهی ببینید و شما از صخره ای به پایین پرت شوید و بلافاصله بیدار شوید معنی خواب شما این است که تغییرات امیدوار کننده ای در زنگی شما وجود خواهد داشت.

اگر در خواب ببینید که از کوهی سرسبز بالا می روید معنی خواب شما این است که به زودی ثروتمند می شوید و مقام بالایی به دست می آورید.

اگر در خواب ببینید که از کوهی سنگی بالا می روید و نمی توانید تا قله بروید معنی خواب شما این است که اگر بر ضعف های روحی خود غلبه کنید می توانید به موفقیت برسید.