تعبیر خواب | تعبیر خواب ابن سیرین | تعبیرخواب یوسف

خواب دیدم النگو طلا خریدم تعبیرش چی میشه؟ | بیا تا تعبیرش رو بهت بگم

18:07 - 1401/10/26
تعبیر خواب خرید طلا رو در ادامه مطلب توضیح داده ایم در ادامه بخوانید.

پاتوق آنلاین: یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد و آن هم این است که دیدن جواهرات و طلا در خواب نماد و سمبلی از زندگی واقعی است. اگر در خواب خود جواهر و طلا را مشاهده کرده اید به این معنی است که روابط خود را ارزشمند می‌دانید و دوست دارید با دیگران ارتباط خوب و سازنده ای داشته باشید. این موضوع همچنین نشان دهنده ارزشی است که شما برای کیفیت و دانشی که در اختیار دارید قائل هستید.

از لحاظ احساسی، جواهر و طلا در خواب نشان دهنده احساس شخصی شما در مورد وضعیت و حالت زندگی است. اگر در خواب خود جواهرو طلا را دیده اید، نشان دهنده مواردی در زندگی است که شما به آن اهمیت می‌دهید. همچنین این موضوع بدین معناست که شما روح غنی دارید. اگر در خواب خود جواهر یا طلایی را هدیه می‌گیرید، این بدین معناست که شما نیاز دارید ارزش نشان داده شده را در زندگی شخصی خود ادغام کنید.

دیدن طلا و جواهرات در خواب بدین معنی است که فرد مورد نظر دوست دارد خود را به خوبی به جهان عرضه کند. او تلاش می‌کند عشق و محبت را به دیگران هدیه نماید و با آن‌ها مهربان باشد. بر اساس نظری که برخی از تحلیلگران خواب دارند، افرادی که در خواب خود طلا و جواهرات را می‌بینند خواستار حفاظت از خود در قالب ثروت هستند.

معنای واقعی دیدن طلا در خواب

طلا و جواهرات بسیار گران قیمت هستند و نشان دهنده وضعیت شخصی شما می‌باشند. دیدن چنین مواردی در خواب ممکن است نشان دهنده ارزشی باشد که فرد برای خود قائل است. این رویاها همچنین نشان دهنده این است که فردی دوست دارد خود را در زندگی واقعی به خوبی به تصویر بکشد.

اگر خود را در فروشگاه طلا و جواهرات مشاهده کردید این موضوع نشان دهنده شادی، خوشحالی، لذت و جشن و سرور در زندگی واقعی است. طلا و جواهرات در خواب نشان دهنده ارزشی است که برای روابط خود قائل هستید. نوع جواهراتی که در خواب مشاهده می‌کنید ارزشی که برای کیفیت و صفات خود قائل هستید را مشخص می‌کند. دیدن طلا و جواهرات در خواب همچنین بازتابی از لذت بسیار زیاد در زندگی است.

تعبیر خواب خرید طلا از دید تفسیرگران رویا/

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد. ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند. این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد. از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست. استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند. تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی شما می‌گردند به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نمایش می‌دهند. دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه محمدبن سیرین :

تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است. اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه جابر مغربی :

تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد. اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آوری. اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه دانیال نبی (ع):

اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه لوک اویتنهاو :

طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

تعبیر خواب خرید طلا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد. لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

یافتن طلا: دریافت ارث

جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد. آنلی بیتون می‌گوید: پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد. اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید. یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت. اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب طلا برای مردان و زنان چیست؟

تعبیر خواب اسلامی میگوید تعبیر خواب طلا برای مردان بد میباشد و میتواند برای زنان تعبیر خوب و جالبی داشته باشد ول یمعبران غربی تعبیر طلا را اینگونه تعبیر کردند که نشانه چیزهای بی ارزش در زندگیست.

محمدبن سیرین گوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود

جابر مغربی گوید: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می‌کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد. لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری

طلا و جواهرات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جواهر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 • تعبیر خواب پارسایی که گوهرهایی می فروشد ، یافتن علم و دین است
 • تعبیر خواب جواهر از دید یوسف نبی ع
 • تعبیر خواب دیدن جواهرات ، سود زیاد است
 • تعبیر خواب جواهر از دید لوک اویتنهاو
 • تعبیر خواب جواهرات را ستایش کردن ، ورشکستگی است
 • تعبیر خواب کادو گرفتن جواهر ، اطراف شما پر از آدمهای خائن است
 • تعبیر خواب خریدن جواهر ، بدبختی است
 • تعبیر خواب جواهری بر دست یا گردن داشتن ، کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد
 • تعبیر خواب داشتن جواهرات بسیار زیاد ، آینده ای کامیاب است
 • تعبیر خواب جواهر از دید آنلی بیتون
 • تعبیر خواب جواهر ، کسب ثروت و خوش گذرانی است
 • تعبیر خواب استفاده از جواهرات برای زیبایی و تزئین خود ، رسیدن به آرزو هاست
 • تعبیر خواب دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، دست یافتن به مقامی متمایز دیگران است
 • تعبیر خواب لباس های جواهر نشان ، خوشبختی و خوش شانسی است
 • تعبیر خواب به ارث بردن جواهر ، موفقیت در زندگی است
 • تعبیر خواب هدیه دادن جواهر به کسی ، اتفاق بد است
 • تعبیر خواب دختری که از کسی جواهر بگیرد ، ازدواج با همسری دلخواه است
 • تعبیرخواب گم کردن جواهر ، ازدواج با مردی فریبکار است
 • تعبیر خواب پیدا کردن جواهر ، پیشرفت در کار ها است
 • تعبیر خواب خریدن جواهر ، موفقیت در مسائل عاطفی است