اجنۀ/رمّالی/ اجنه و شیاطین

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی

17:26 - 1401/06/26
در اینجا تصاویری از یک کتاب قدیمی رمالی را می‌بینید که ۱۲۰ سال قبل در اصفهان تالیف شده و اجنه و شیاطین مربوط به هر یک از برج‌های فلکی را به تصویر کشیده است.

این سنت تا دوران معاصر نیز کم و بیش ادامه داشته است. در یک کتاب رمالی مربوط به حدود ۱۲۰ سال قبل که در اصفهان نوشته شده و اکنون در دانشگاه پرینستون نگه‌داری می‌شود، به نقاشی‌های جالبی از انواع مختلف شیاطین و اجنه برمی‌خوریم.

نقاشی‌های این کتاب با آبرنگ کشیده شده‌اند و موجودات عجیب و غریبی را که به هر کدام از برج‌های فلکی مربوط می‌شوند نشان می‌دهند. در صفحۀ مقابل هر نقاشی، تصویری از نماد آن برج فلکی را هم مشاهده می‌کنیم.

مضمون کتاب ارائۀ دستورالعمل‌هایی دربارۀ شیوۀ تعامل با این موجودات (مثل دفع شر آن‌ها) است. تصویر این اجنه یا شیاطین ترکیبی از شکل حیوانات مختلف با یک جور هیأت و شمایل انسانی است.

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی19

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی15

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی2

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی0

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی14

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی15

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی18

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی13

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی17

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی18

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی1

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی19

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی11

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی10

کشف عکس از چهره های شوکه کننده و ترسناک از اجنۀ و نقاشی‌هایی کتاب رمّالی12