بیماری آبله میمون

بیماری آبله میمون این گونه انتقال می یابد + عکس

09:30 - 1401/03/07
بیماری آبله میمونی، یک ویروس نادر و شبیه به آبله است. این بیماری بیشتر در کشورهایی با جنگل‌های بارانی در آفریقای‌مرکزی و غربی دیده می‌شود. این بیماری بثورات پوستی ایجاد می‌کند که در صورت و بدن گسترش می‌یابد.

بیماری آبله میمونی، یک ویروس نادر و شبیه به آبله است. این بیماری بیشتر در کشورهایی با جنگل‌های بارانی در آفریقای‌مرکزی و غربی دیده می‌شود. این بیماری بثورات پوستی ایجاد می‌کند که در صورت و بدن گسترش می‌یابد.

بیماری آبله میمون این گونه انتقال می یابد + عکس20