قهرمان هنرهای رزمی، آبروی هالک قلابی ایران را برد! + عکس

13:51 - 1400/12/08
علی تاجداری قهرمان هنرهای رزمی در واکنش به ویدیو سجاد غریبی معروف به هالک با مارتین فورد نوشت چرا وقتی عددی نیستید و زحمتی نکشیدید ابروی ایران را میبرید این مراسم مضحکی از فیس تو فیس یک دلقک مجازی است که یک تنه ابروی ایران را برده است

علی تاجداری قهرمان هنرهای رزمی در واکنش به ویدیو سجاد غریبی معروف به هالک با مارتین فورد نوشت چرا وقتی عددی نیستید و زحمتی نکشیدید ابروی ایران را میبرید این مراسم مضحکی از فیس تو فیس یک دلقک مجازی است که یک تنه ابروی ایران را برده است،سالهای سال پرچم ورزش ایران بالا بوده است و حداقل مسخره نشدیم چرا یک تنه ابروی ایران را میبرید،رزمی نیاز به سالها تمرین و تجربه دارد چرا توهم گرفتید،شما حتی از کنار رینگ و قفس هم رد نشدید،امثال تو ابروی ایران را میبرند