خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس

09:57 - 1400/05/02
پس از ۲۰ روز از تنش آبی، با رهاسازی آب از سد کرخه (خوزستان) آب به رفیع، بستان، سوسنگرد، هورالعظیم و روستاهای حاشیه رودخانه کرخه خوزستان رسید.
خوزستان

پس از ۲۰ روز از تنش آبی، با رهاسازی آب از سد کرخه (خوزستان) آب به رفیع، بستان، سوسنگرد، هورالعظیم و روستاهای حاشیه رودخانه کرخه خوزستان رسید.

خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس1خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس3خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس17خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس20خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس2خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس3خبر خوشحال کننده درباره خوزستان + عکس16