گریه جگرسوز خانواده خبرنگاران فوت شده سر مزار فرزندانشان / فیلم

12:30 - 1400/04/08
گریه های دردناک خانواده های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی بر سر مزار فرزندانشان را در ادامه مشاهده می کنید. 

گریه های دردناک خانواده های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی بر سر مزار فرزندانشان را در ادامه مشاهده می کنید.