این یارانه هفته بعد در حساب مردم / مبلغ واریزی

12:45 - 1400/04/06
یارانه معیشتی بنزین هرماه 10 ام به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

یارانه معیشتی بنزین هرماه 10 ام به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. همچنین یارانه این ماه هفته بعد به حساب مردم واریز می شود گفته شده مبلغ این یارانه متناسب با تعداد خانوار تغییر می کند.برای افراد یک نفره یارانه معیشتی بنزین 55 هزارتومان ، برای خانوارهای 2 نفره مبلغ 103 هزارتومان ، برای خانوراهای 3 نفره مبلغ 138 هزارتومان ، برای خانوارهای 4 نفره 172 هزارتومان و خانوارهای 5 نفره 205 هزارتومان تعلق می گیرد.