خبر مهم و تازه برای بازنشستگان

11:54 - 1400/03/29
محمد باقر نوبخت در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام کرد

محمد باقر نوبخت در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام کرد، در اجرای تبصره 2 ماده هفت و ماده 18 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه 4/2/1400 هئیت وزیران، دستگاههای اجرایی موظفند در حدود تکالیف قانونی به ارائه امکانات اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوطه اقدام کنند.

خبر مهم و تازه برای بازنشستگان18خبر مهم و تازه برای بازنشستگان18