روش بی شرمانه این مرد برای گدایی از مردم + عکس

13:59 - 1400/03/24
گدایی یکی از کارهای زشت در جامعه می باشد اگر حتی فردی به پول نیازمند باشد باید از دست رنج خود استفاده کرده و بتواند خرج خود و خانواده خود را در بیاورد در برخی از شهرها به گدایان زیاد پول نمی دهند .
روش-شرمانه-این-

ما باید این فرهنگ را بین همه علنی نماییم یک مردی برای گدایی از یک روش بی شرمانه ای استفاده کرده است برای هر دینی یک کاسه گذاشته تا بتواند از طریق این روش گدایی نماید و می خواهد بداند هر کاسه های که پول بیشتری جمع شود به گدایان آن دین اهمیت می دهند.

گدایی کردن یکی از کارهای زشت و ناپسند در هر جامعه ای است و حتی در جوامع اروپایی هم مورد انتقال قرار میگیرد .

امروزه شیوه های پیشرفته و بروزتری را گدایان بکار میبرند تا احساسات مردم را به بازی گرفته و از ان به بدترین شکل ممکن سوئ استفاده کنند .

حتی از اعتقادات دینی و قلبی مردم نیز سوئ استفاده میکنند تا پول بیشتری را به دست اورند.و مال دنیاست . کاری بسیار زشت و ناپسند که همه ادیان الهی را به بازی گرفته است .

این فرد گدا برای هر دینی، کاسه مخصوص به آن دین را گذاشته است.هر کدام از این کاسه ها زیاد پول بگیرد و پول زیادی در کاسه جمع شود، یعنی مردم آن دین توجه بیشتری به گدا دارد.

روش بی شرمانه این مرد برای گدایی از مردم + عکس18

اینطور تلقی میشود که کاسه مخصوص به ان دین اگر پرتر شود و پول بیشتری جمع شود معتقدان ان دین با محبت تر و مهربان تر هستند و کمک به همنوع در ان دین بیشتر است .

اینگونه با تحریک احساسات مردم برای خود پول و ثروت جمع کرده و روز به روز غنی تر میشود و البته تنبل تر و مفت خورتر میشوند .

این فرد با این کار با اعتقادات مردم بازی کرده و خیلی از مردم عامه برای تحریک احساسات و توجه به دینشان پول را میپردازند ، چون پیش خودشان فکر میکنند اگر به این گدا کمک نکنند یعنی دینشان برایشان اهمیت ندارد و احساس گناه میکنند .

این شیوه های گدایی کثیف ترین روش برای گدایی محسوب میشوند.