حرکت زشت خواهر پانته آ بهرام در برنامه همرفیق + فیلم

18:00 - 1400/03/12
اظهار نظر خواهر پانته‌ آ بهرام در مورد قشر ضعیف و متوسط جامعه در برنامه همرفیق جنجال آفرین شد.

مستقل آنلاین: اظهار نظر خواهر پانته‌ آ بهرام در مورد قشر ضعیف و متوسط جامعه در برنامه همرفیق جنجال آفرین شد.