آخرین فیلم از تدریس بابک خرمدین برای دانشجویانش + فیلم

18:57 - 1400/02/28
آخرین فیلم از بابک ‌خرمدین در حال تدریس این روزها اکثر بازیگران و حتی دانشجویان بابک خرمدین او را فردی آرام و استادی تمام عیار می خوانند.

آخرین فیلم از بابک ‌خرمدین در حال تدریس این روزها اکثر بازیگران و حتی دانشجویان بابک خرمدین او را فردی آرام و استادی تمام عیار می خوانند.