تصویری تکان دهنده از خانه خدا / عکس

09:05 - 1400/02/11
تصویری تکان دهنده از خانه خدا

{و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر آنکه روزی اش بر [ عهده] خداوند است و [او] قرارگاه و آرامگاهش را می داند} (سوره هود آیه 6)

تصویری تکان دهنده از خانه خدا / عکس17