پرعفونت ترین بخش بدن کجا است؟

12:43 - 1400/01/11
میکروب های و عفونت در بدن تقریبا به صورت پراکنده زندگی و درحال تکثیر هستند. تحقیقات جدید ، بخشی از بدن انسان را به عنوان پرمیکروب ترین عضو معرفی کرده اند که سرشار از عفونت های ناشناخته است.

اخیرا یک مطالعه جدید این نکته را مورد اشاره قرار داده است که برخی از این اشکال ناشناخته ممکن است به ما بسیار نزدیکتر از آنچه تصور می شود باشند؛ جایی در داخل روده انسان.پرعفونت ترین بخش بدن کجا است؟13پرعفونت ترین بخش بدن کجا است؟12

در طول 10 سال گذشته درک این که ما همواره یک اکوسیستم غنی از میکروب ها را همراه خود جابه جا می کنیم و این موجودات، بخش تمام و کمالی از زیست‎شناسی ما هستند، نگاه ما به انسان را تغییر داده است. میکروبیوم انسان مجموعه ای از میکروب ها شامل باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها هستند که در روده، دهان و حتی هوای اطراف ما زندگی می کنند، ما را تحت تاثیر قرار می دهند و در عملکرد ما نقش دارند.

از آنجا که میکروب هایی که در روده ما زندگی می کنند برخی از بهترین نمونه های مطالعه شده در جهان علم هستند، این قسمت برای شروع مطالعات در زمینه کشف ماده تاریک حیات نقطه مناسبی به نظر می رسید. محققان معمولا با استفاده از آنالیز DNA گونه های جدید را براساس ژنوم منحصر به فردشان شناسایی می کنند ولی در مورد باکتری ها مسأله، اندکی دشوارتر است؛ چرا که باکتری ها اغلب بخش هایی از DNA خود را با هم به اشتراک می گذارند. انتقال این ژن ها، شناسایی، تشخیص و ردیابی گونه های باکتری را با دشواری روبه رو کرده است.

در مطالعه جدیدی که در Biology Direct به چاپ رسیده است، محققان تصمیم گرفتند برای غلبه بر این مشکل بر روی آن دسته از ژن هایی که معمولا در بین میکروب ها منتقل نمی شوند تمرکز کنند.

کشف عفونت های ناشناخته بدن

آنها حدودا 230 هزار پروتئین از DNA را کشف کردند که به 86 خانواده ژنی شناسایی شده مرتبط بود. این نقطه شروع تحقیق بود و در آنالیز بعدی آنها 80 هزار توالی دیگر از DNA را پیدا کردند که به همان 86 خانواده مرتبط بود. محققان دریافتند که حدود یک سوم از این پروتئین های DNA تنها در 60 درصد از بازها و توالی های خود مشترک اند. این درجه از تفاوت چیزی است که معمولا بین باکتری ها و آرک ها یافت می شود که هر کدام به یک قلمرو از موجودات زنده متعلق اند.

در حال حاضر سه قلمرو از موجودات زنده داریم:یوکاریوت ها (شامل حیوانات، گیاهان و قارچ ها )، باکتری ها و آرک ها. به این ترتیب این باکتری ها با این میزان تفاوت در توالی های ژنی می توانند به طور بالقوه به عنوان چهارمین دامنه یا قلمرو موجودات زنده در نظر گرفته شوند.

با این حال محققان هشدار می دهند با این که این یافته ها کاملا مشخص و واضح اند اما بهتر است درباره نتیجه گیری از این یافته ها هوشیار باشیم. تفاوت های خیلی زیاد بین توالی های DNA می تواند به سادگی نشان دهنده تنوع و تفاوت زیادی باشد که در حال حاضر بین باکتری ها و آرک ها وجود دارد تا این که یک قلمرو جدیدی از حیات محسوب شود. محققان می گویند که مرحله بعدی تحقیق آنها شامل شناسایی برخی از موجودات زنده که حاوی این توالی های غیر معمول هستند و بعد تعیین توالی ژنوم کامل آنهاست.