خبر خوب نوروزی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

19:41 - 1399/12/16
پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵اسفند آغاز شده و تا ۲۷اسفند و براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵اسفند آغاز شده و تا ۲۷اسفند و براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود.