مردی زنش را بخاطر عکس انداختن از غذا طلاق داد!

13:15 - 1399/12/14
زوج سعودی برای صرف غذا به رستورانی مجلل رفته بودند, کارهایی که خانم در رستوران انجام داد باعث شد همسرش او را طلاق دهد.
مردی-زنش-را-بخاطر-عکس-انداختن-غذا-طلاق-داد-

زن و مرد عربستانی که هیچ مشکلی با هم نداشتند برای صرف غذا به رستورانی لوکس میروند ولی خانم با عکس گرفتن از غذاها باعث شد همسرش او را طلاق دهد. عکس گرفتن از غذاهای رستوران، موجب جدایی یک زوج سعودی شد.

مردی زنش را بخاطر عکس انداختن از غذا طلاق داد!16 مرد می گوید؛ همسرم را برای صرف غذا به یکی از رستوران های مجلل ریاض بردم. رستوران شلوغ بود و نزدیک به 40 دقیقه در صف ماندیم تا اینکه نوبت به ما رسید. هنگامی که بر میز خود نشستیم و غذا را آوردند، همسرم شروع به عکس برداری از غذاها کرد و ظرف غذاها را به طرف چپ و راست حرکت می داد و از آنها عکس می گرفت. هرگاه خواستم شروع به غذاخوردن بکنم، همسرم می گفت:صبر کن از این ظرف عکس بگیرم و بعد این تصاویر را در فضای مجازی منتشر می کرد. بحث بین ما بالا گرفت و همسرم دوربینش را کنار گذاشت، اما صدایش را بلند کرد و رستوران را ترک کرد. من هم برای جبران کارهایش، او را طلاق دادم.